High-Level Talents of Nanjing University of Chinese Medicine

6 Chinese Medicine Grand Masters

Zhou Zhongying

Xu Jingfan

Zhu Liangchun

Gan Zuwang

Xia Guicheng

Zou Yanqin

 

6 Recipients of National Science Fund for Distinguished Young Scholars

Hu Gang

Tan Rexiang

Ma Tonghui

Shen Xu

Hu Lihong

Huang Xi

 

2 Changjiang Distinguished Professors

Tan Renxiang

Ma Tonghui

 

1 Leading Scientist for National Program on Key Basic Research Project (973 Program)

Duan Jin’ao

 

2 Recipients of the Bethune Medal

Xu Jingfan

Xia Guicheng

 

1 Member of China Degree and Graduate Education Evaluation Committee

Hu Gang

 

3 Members of State Council’s Panel for Discipline Evaluation

Wu Mianhua

Duan Jin’ao

Zhan Libin

 

6 Recipients of the National Millions of Talents Project

Tan Renxiang

Cai Baochang

Shen Xu

Hu Lihong

Wang Xudong

Wang Xinghua

 

2 National-level Young and Middle-aged Experts with Outstanding Contribution

Cai Baochang

Hu Lihong

 

2 Awarded Titles of the National Famous Teacher

Yang Jin

Wang Shouchuan

 

54 Recipients of State Council’s Special Allowance

Zhou Zhongying

Meng Shujiang

Ding Guangdi

Wu Yigu

Wu Kaopan

Song Liren

Chen Yiren

Peng Huairen

Wang Canhui

Meng Jingchun

Wang Ziqiang

Shen Fengge

Xu Jiqun

Yang Changsen

Sun Henian

Ren Ren’an

Gu Wanxian

Zhuang Yi

Zou Yanqing

Hong Xun

Wang Xinhua

Ren Dianlei

Yang Zhaomin

Ye Dingjiang

Shi Zhong’an

You Songxing

Li Fei

Fan Biting

Liu Zhicheng

Wang Pingfen

Jin Miaowen

Wang Shouchuan

Kan Yuming

Wang Yongzhen

Yao Shi’an

Cheng Xiaopeng

Yang Jin

Wang Xinghua

Zhou Min

Cai Baochang

Xiang Ping

Fang Taihui

Wang Xudong

Pan Liqun

Hu Gang

Zhu Quan

Jin Shi

Duan Jin’ao

Tan Renxiang

Li Zhongren

Wu Mianhua

Zhan Libin

Shen Xu

Hu Lihong

 

4 National Famous TCM Doctor

Wang Shouchuan

Liu Shenlin

Shan Zhaowei

Xu Fusong

 

30 Instructors of National Program to Inherit Senior Chinese Medicine Physicians’ Academic Experiences

Zhou Zhongying

Xu Jingfan

Qiu Maoliang

Jiang Yuren

Gan Zuwang

Wang Lvqiu

Zhu Fangshou

Wang Canhui

Yang Zhaoming

Chen Jinding

You Songxin

Jin Miaowen

Yu Rongqing

Zhu Bingyi

Liu Zaipeng

Xia Guicheng

Sheng Canruo

Lu Mianmian

Zou Yanqing

Gong Lijuan

Wang Shouchuan

Xu Fusong

Shan Zhaowei

Liu Shenlin

Tang Shuhua

Wu Xu

Xu Zhigen

Li Qiyi

Fu Weimin

Jin Shi

 

1 First Level Talents of Triple Three Project in Jiangsu Province

Duan Jin’ao

 

1 of the Young and Middle-aged Leading Talents in S&T Innovation, the Initiative to Promote Creative Talents of Ministry of S&T

Tang Yuping

 

4 of the New Century Excellent Talents of Ministry of Education

Tang Yuping

Li Nianguang

Su Shulan

Shi Liyun

 

17 of the Young and Middle-aged Experts with Outstanding Contribution in Jiangsu Province

Zhu Quan

Yang Jin

Wang Xinghua

Cai Baochang

Hu Gang

Ma Jian

Pan Liqun

Sun Shifa

Yan Daonan

Duan Jin’ao

Zhao Guoping

Li Xiang

Wu Mianhua

Wu Hao

Zhou Xueping

Tang Yuping

Hu Kongfa

 

11 Specially-Appointed Professors by Universities in Jiangsu Province

Zhu Jing

Wang Fushun

Zhu Bingmei

Chen Gang

Tang Zongxiang

Lv Zhigang

Yang Ye

Zhu Jiapeng

Zhao Ming

Zhang Yinan

Liu Wukun

 

3 Double Innovation Talents in Jiangsu Province

Chen Gang

Tang Zongxiang

Zhu Bingmei

 

2 Vice Chair Members of MOE Education Instructive Committee of Higher Education Institutions

Wu Mianhua

Cai Baochang

 

5 Members of MOE Education Instructive Committee of Higher Education Institutions

Huang Guicheng

Wu Hao

Zhan Libin

Xu Guihua

Zhang Zongming

 

1 Deputy Leader for the General Instructive Panel to Draft and Revise Chinese Medicine Clinical Guidelines

Wang Shouchuan

 

1 Deputy Leader for the General Instructive Panel to Draft and Revise Chinese Medicine Preventative Treatment

Wang Shouchuan


Distinguished Scholars

Masters of Traditional Chinese Medicine
Chang Jiang Scholars
The National Science Fund for Distinguished Young Scholars
Selected Candidates of National Hundred, Thousand and Ten Thousand Talent Project
National Distinguished Teachers

High-Level Talents of Nanjing University of Chinese Medicine

6 Chinese Medicine Grand Masters

Zhou Zhongying

Xu Jingfan

Zhu Liangchun

Gan Zuwang

Xia Guicheng

Zou Yanqin

 

6 Recipients of National Science Fund for Distinguished Young Scholars

Hu Gang

Tan Rexiang

Ma Tonghui

Shen Xu

Hu Lihong

Huang Xi

 

2 Changjiang Distinguished Professors

Tan Renxiang

Ma Tonghui

 

1 Leading Scientist for National Program on Key Basic Research Project (973 Program)

Duan Jin’ao

 

2 Recipients of the Bethune Medal

Xu Jingfan

Xia Guicheng

 

1 Member of China Degree and Graduate Education Evaluation Committee

Hu Gang

 

3 Members of State Council’s Panel for Discipline Evaluation

Wu Mianhua

Duan Jin’ao

Zhan Libin

 

6 Recipients of the National Millions of Talents Project

Tan Renxiang

Cai Baochang

Shen Xu

Hu Lihong

Wang Xudong

Wang Xinghua

 

2 National-level Young and Middle-aged Experts with Outstanding Contribution

Cai Baochang

Hu Lihong

 

2 Awarded Titles of the National Famous Teacher

Yang Jin

Wang Shouchuan

 

54 Recipients of State Council’s Special Allowance

Zhou Zhongying

Meng Shujiang

Ding Guangdi

Wu Yigu

Wu Kaopan

Song Liren

Chen Yiren

Peng Huairen

Wang Canhui

Meng Jingchun

Wang Ziqiang

Shen Fengge

Xu Jiqun

Yang Changsen

Sun Henian

Ren Ren’an

Gu Wanxian

Zhuang Yi

Zou Yanqing

Hong Xun

Wang Xinhua

Ren Dianlei

Yang Zhaomin

Ye Dingjiang

Shi Zhong’an

You Songxing

Li Fei

Fan Biting

Liu Zhicheng

Wang Pingfen

Jin Miaowen

Wang Shouchuan

Kan Yuming

Wang Yongzhen

Yao Shi’an

Cheng Xiaopeng

Yang Jin

Wang Xinghua

Zhou Min

Cai Baochang

Xiang Ping

Fang Taihui

Wang Xudong

Pan Liqun

Hu Gang

Zhu Quan

Jin Shi

Duan Jin’ao

Tan Renxiang

Li Zhongren

Wu Mianhua

Zhan Libin

Shen Xu

Hu Lihong

 

4 National Famous TCM Doctor

Wang Shouchuan

Liu Shenlin

Shan Zhaowei

Xu Fusong

 

30 Instructors of National Program to Inherit Senior Chinese Medicine Physicians’ Academic Experiences

Zhou Zhongying

Xu Jingfan

Qiu Maoliang

Jiang Yuren

Gan Zuwang

Wang Lvqiu

Zhu Fangshou

Wang Canhui

Yang Zhaoming

Chen Jinding

You Songxin

Jin Miaowen

Yu Rongqing

Zhu Bingyi

Liu Zaipeng

Xia Guicheng

Sheng Canruo

Lu Mianmian

Zou Yanqing

Gong Lijuan

Wang Shouchuan

Xu Fusong

Shan Zhaowei

Liu Shenlin

Tang Shuhua

Wu Xu

Xu Zhigen

Li Qiyi

Fu Weimin

Jin Shi

 

1 First Level Talents of Triple Three Project in Jiangsu Province

Duan Jin’ao

 

1 of the Young and Middle-aged Leading Talents in S&T Innovation, the Initiative to Promote Creative Talents of Ministry of S&T

Tang Yuping

 

4 of the New Century Excellent Talents of Ministry of Education

Tang Yuping

Li Nianguang

Su Shulan

Shi Liyun

 

17 of the Young and Middle-aged Experts with Outstanding Contribution in Jiangsu Province

Zhu Quan

Yang Jin

Wang Xinghua

Cai Baochang

Hu Gang

Ma Jian

Pan Liqun

Sun Shifa

Yan Daonan

Duan Jin’ao

Zhao Guoping

Li Xiang

Wu Mianhua

Wu Hao

Zhou Xueping

Tang Yuping

Hu Kongfa

 

11 Specially-Appointed Professors by Universities in Jiangsu Province

Zhu Jing

Wang Fushun

Zhu Bingmei

Chen Gang

Tang Zongxiang

Lv Zhigang

Yang Ye

Zhu Jiapeng

Zhao Ming

Zhang Yinan

Liu Wukun

 

3 Double Innovation Talents in Jiangsu Province

Chen Gang

Tang Zongxiang

Zhu Bingmei

 

2 Vice Chair Members of MOE Education Instructive Committee of Higher Education Institutions

Wu Mianhua

Cai Baochang

 

5 Members of MOE Education Instructive Committee of Higher Education Institutions

Huang Guicheng

Wu Hao

Zhan Libin

Xu Guihua

Zhang Zongming

 

1 Deputy Leader for the General Instructive Panel to Draft and Revise Chinese Medicine Clinical Guidelines

Wang Shouchuan

 

1 Deputy Leader for the General Instructive Panel to Draft and Revise Chinese Medicine Preventative Treatment

Wang Shouchuan