Nanjing University of Chinese Medicine-Alumni Association (America)
    
Nanjing University of Chinese Medicine-Alumni Association (America), registered in the state of Pennsylvania, USA in December, 2014, held the Inaugural NJUCM-AA(A) Member Meeting in December, 2015, and produced the first Council Committee Members as following.

Chair:Dai-shi Su
Deputy Chair:Xiaoxiong Shen, Chong He, Weidong Che, 
Ji Zhang (also serves as Secretary-General)
Sector of Secretary:Hong Yan
Sector of Finance: Xingning Zhao, Guojian Huang
Sector of Academics: Guanhu Yang, Tianshan Wang
Sector of Media: Ying Fan
Sector of Public Relations: Decheng Chen, Wanzhu Hou

 

Nanjing University of Chinese Medicine-Alumni Association (America)

Nanjing University of Chinese Medicine-Alumni Association (America), registered in the state of Pennsylvania, USA in December, 2014, held the Inaugural NJUCM-AA(A) Member Meeting in December, 2015, and produced the first Council Committee Members as following.

Chair:Dai-shi Su
Deputy Chair:Xiaoxiong Shen, Chong He, Weidong Che, 
Ji Zhang (also serves as Secretary-General)
Sector of Secretary:Hong Yan
Sector of Finance: Xingning Zhao, Guojian Huang
Sector of Academics: Guanhu Yang, Tianshan Wang
Sector of Media: Ying Fan
Sector of Public Relations: Decheng Chen, Wanzhu Hou