Li Weidong: Natural Products’ Bionic Fusion
    
 

Topic                Natural Products’ Bionic Fusion

Lecturer            Prof. Li Weidong, Nankai University

Time                 10:30-12:00 am, Jan 6, 2017

Place                 Fengshenglou Academic Hall, Xianlin Campus


 

Li Weidong: Natural Products’ Bionic Fusion

 

Topic                Natural Products’ Bionic Fusion

Lecturer            Prof. Li Weidong, Nankai University

Time                 10:30-12:00 am, Jan 6, 2017

Place                 Fengshenglou Academic Hall, Xianlin Campus